Reglament d’ajuts a la Competició

Subvencions als clubs afiliats, en concepte de tecnificació de joves i participació a les Copes d’Andorra.

1. Objectius

L’objectiu es ajudar econòmicament als clubs afiliats implicats en la competició.

S’ha decidit incidir en els grups de tecnificació de joves així com la participació a les proves de la Copa d’Andorra de Skimo, Curses de Muntanya i Escalada.

2. Procediments i Períodes

La FAM dur a terme les etapes següents:

 •  Determinar els apartats que decideix subvencionar.
 •  Dotar cada apartat d’una partida pressupostària.
 •  Fixar per cada apartat els conceptes que la componen.
 •  Establir un barem per cada concepte sota forma de punts.
 •  Demanar a cada club les activitats realitzades per cada concepte.
 •  Calcular la repartició de la subvenció i enviar-la als clubs per validació.
 •  Liquidar la Subvenció.

Es defineix el període del Maig fins l’Abril de l’any següent incloent les temporades següents :

 •  Temporada de curses de Muntanya : Maig fins Novembre
 •  Temporada d’Escalada : Maig fins Novembre
 •  Temporada d’Esquí de muntanya : Novembre fins Abril

Per ordre general, els càlculs es realitzaran durant el mes de Maig i desprès de la darrera cursa de la Copa d’Andorra de SKIMO i es liquidaran durant el mes de Juny.

Els Apartats, conceptes i barems es defineixen per un any i la FAM els revisarà al final de cada període.

Tota modificació dels Apartats, conceptes i Barems s’acompanyarà d’una comunicació directa als clubs així com d’una publicació a la web de la FAM.

Tot ajut anirà condicionat a que els implicats estiguin Federats en el períodes en qüestió.

3. Apartat I : Tecnificació Joves

Taula de conceptes i barems :

I. Tecnificació JovesPunts
Equip Nacional SKIMO Junior (N1 o N2)500
Seleccions SKIMO Cadet-Junior (N3)50
Seleccions CURSES DE MUNTANYA Cadet – Junior (N3)50
Tecnificats de 10 a 14 anys100
Tecnificats de 15 a 23 anys150

Equip Nacional SKIMO Junior (N1 o N2)

 •  Atletes Juniors que pertanyen a l’Equip Nacional Junior d’Esquí de Muntanya en categoria N1 o N2.
 •  Es considerarà el Club al que pertany l’Atleta al moment de la selecció.
 •  L’import calculat serà per tot el període que l’Atleta pertanyi a la selecció i mentre estigui en categoria Junior
 •  El Club haurà de facilitar els noms

Seleccions SKIMO Cadet-Junior (N3) :

 •  Atletes Cadets o Juniors que selecciona la FAM per assistir a un esdeveniment Elit (Copa del Món, Campionat del Món, Campionat d’Europa)
 •  Es considera la selecció per un esdeveniment i no per una prova (ex : Font Blanca, no Individual Font Blanca + Vertical Font Blanca)
 •  El Club facilitarà els noms i l’esdeveniment de selecció.

Seleccions Curses de Muntanya Cadet-Junior (N3) :

 •  Atletes Cadets o Juniors que selecciona la FAM per assistir a un esdeveniment Elit (Copa del Món, Campionat del Món, Campionat d’Europa)
 •  Es considera la selecció per un esdeveniment i no per una prova.
 •  El Club facilitarà els noms i l’esdeveniment de selecció.

Tecnificats de 10 fins 14 anys:

 •  Infants inscrits a la secció de Tecnificació del Club i assistint de forma activa als entrenaments
 •  Edats entre 10 i 14 anys en el període d’estiu en qüestió
 •  El Club facilitarà la quantitat d’atletes i els noms.

Tecnificats de 15 fins 23 anys:

 •  Atletes inscrits a la secció de Tecnificació del Club i assistint de forma activa als entrenaments
 •  Edats entre 15 i 23 anys en el període d’estiu en qüestió.
 •  El Club facilitarà la quantitat d’atletes i els noms.

4. Apartat II : Participació Copa d’Andorra

Taula de Conceptes i Barems :

II. Participació Copa d’AndorraPunts
SKIMO
Inscripcions Copa d’Andorra fins 23 anys20
TOP 5 per Categoria Joves en classificació final10
TOP 20 Absolut en classificació final5
CURSES DE MUNTANYA
Inscripcions Copa d’Andorra fins Junior20
TOP 5 per Categoria Joves en classificació final10
TOP 20 Absolut en classificació final5
ESCALADA
Inscripcions Copa d’Andorra fins Junior
TOP 5 per Categoría Joves en classificació final10
TOP 20 Absolut en classificació final5

S’aplicarà el mateix sistema pel SKIMO, Curses de Muntanya i Escalada

Inscripcions:

 •  Quantitat d’inscripcions d’Atletes del club a les proves de la Copa d’Andorra.
 •  Sols es consideraran les categories inferiors fins Espoir en SKIMO i Junior en Curses de Muntanya i Escalada
 •  El Club facilitarà per cada cursa, la quantitat d’atletes i els noms.

Top5 final per categoria :

 •  La quantitat d’atletes finalitzant en el Top5 de la classificació final de la Copa d’Andorra dins de cada categoria fins Junior.
 •  El Club facilitarà per cada categoria, la quantitat d’atletes i els noms.

Top20 final absolut:

 •  La quantitat d’atletes del club finalitzant en el Top20 de la classificació final de la Copa d’Andorra absolut.
 •  El Club facilitarà per Masculí i Femení la quantitat d’atletes i els noms.

5. Mètode de càlcul

Descripció segons exemple : (Aquestes xifres son un exemple i no corresponen a la realitat)

 •  1ª Columna : Conceptes que s’utilitzaran pel càlcul
 •  2ª Columna : Punts unitaris definits per cada concepte
 •  Columnes següents : Quantitats relatives a cada club per cada línia de concepte.

Totals (Vermell en exemple)

 •  1ª línia, 2ª Columna : Suma de punts distribuïts per cada club
 •  1ª línia, columnes següents : Quantitat de punts obtinguts per cada club, sumant per cada concepte la quantitat d’unitats pels punts del barem (2ª columna).
 •  2ª Línia : Valor calculat d’un punt, dividint l’import total assignat a l’apartat per la quantitat total de punts obtinguts per tots els clubs.
 •  3ª Línia : Import total obtingut per cada club, multiplicant la quantitat de punts obtinguts pel valor calculat de cada punt.
 •  Es procedirà al Càlcul pels diferents Apartats. (I i II)
 •  L’ajut final serà la suma dels imports rebuts per cada Apartat

6. Documentació a entregar pel Club

Al acabar la temporada d’Esquí de muntanya, la FAM enviarà a cada club afiliat un formulari on caldrà omplir la informació per poder efectuar els càlculs.

La FAM validarà les informacions rebudes i eventualment contactarà al club per qualsevol aclariment.